Algemene dienstverleningsvoorwaarden


Alle overeenkomsten worden tot dienstverlening worden uitsluitend aangegaan met Kantoor Mr. van Zijl B.V., met toepasselijkheid van onze algemene dienstverleningsvoorwaarden, die luiden als volgt:

Artikel 1:
Algemeen


1.1 Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten (met name diensten als advocaat), dan wel op aanbiedingen tot zulke overeenkomsten. Dergelijke overeenkomsten vormen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

1.2 Bij de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.1 geldt uitsluitend Kantoor Mr. van Zijl B.V. als opdrachtnemer, ook als het de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.3 De opdracht omvat ook de bevoegdheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. om de opdrachtgever te vertegenwoordigen en om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten ter zake van aangelegenheden die met de uitvoering van de opdracht verband houden, een en ander als bedoeld in artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gebonden aan de regels die voor advocaten voortvloeien uit de Advocatenwet en uit de gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur van de Nederlandse orde van Advocaten.       

Artikel 2: Inschakeling derden

2.1 Kantoor Mr. van Zijl is gerechtigd om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden.

2.2 Kantoor Mr. van Zijl is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden

Artikel 3:
Declaraties


3.1 Tenzij door Kantoor Mr. van Zijl schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, declareert Kantoor Mr. van Zijl de kosten van haar dienstverlening periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een uurtarief overeengekomen mocht zijn, dan geldt het uurtarief dat Kantoor Mr. van Zijl aan andere opdrachtgevers in rekening pleegt te brengen.

3.2 Kantoor Mr. van Zijl verlaagt of verhoogt de in rekening te brengen tijd indien en voor zover ten gevolge van bijzondere omstandigheden aan de zijde van Kantoor Mr. van Zijl de behartigde zaak meer respectievelijk minder tijd heeft gevergd dan zonder die bijzondere omstandigheden het geval zou zijn geweest

Artikel 4:
Betaling


4.1 Betaling van de declaraties van Kantoor Mr. van Zijl dient te geschieden door storting of overmaking op de bankrekening van Kantoor Mr. van Zijl B.V. onder nummer NL60 RABO 0151 2251 76. Op grond van een verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten is het Kantoor Mr. van Zijl B.V. in beginsel niet toegestaan contante betalingen in ontvangst te nemen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor de betaling van de declaraties van Kantoor Mr. van Zijl een termijn van veertien dagen. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek dan wel (indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon) artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

4.3
Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Kantoor Mr. van Zijl ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Kantoor Mr. van Zijl nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten waarvan de kosten nog niet in rekening waren gebracht.

4.4 Alle kosten door Kantoor Mr. van Zijl te maken in verband met de invordering van het Kantoor Mr. van Zijl toekomende (inclusief de kosten van inschakeling van medewerkers van Kantoor Mr. van Zijl, die zullen worden berekend tegen het in 3.1 bedoelde uurtarief), worden door de opdrachtgever aan Kantoor Mr. van Zijl integraal vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen.

Artikel 5:
Beperking aansprakelijkheid


5.1 Kantoor Mr. van Zijl verplicht zich om zich conform de regels van de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten te verzeke­ren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten. Ter uitvoering van deze verplichting is de beroepsaansprakelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl onder polisnummer 30.13.10345 verzekerd bij AIG Europe Limited (Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel). Voor de dekking van de verzekering geldt een maximum van € 1 miljoen per aanspraak en € 2 miljoen per verzekeringsjaar (lopend van 1 april tot 1april), met een eigen risico van € 1.000 per aanspraak. Dekking op grond van de verzekering geldt voor aanspraken, die tegen Kantoor Mr. van Zijl zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van Kantoor Mr. van Zijl en ten behoeve van binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigde opdrachtgevers. Kantoor Mr. van Zijl zal op eerste verzoek van de opdrachtgever kosteloos een bewijs van verzekering en een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toezenden.

5.2 De aansprakelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in 5.1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting en verschotten) dat Kantoor Mr. van Zijl in de betreffende zaak in rekening gebracht heeft.

5.3 Onder schade als in 5.1 en 5.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Kantoor Mr. van Zijl uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken. Deze vrijwaring geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 6:
Intellectuele eigendom


6.1 De door Kantoor Mr. van Zijl aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Kantoor Mr. van Zijl bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Kantoor Mr. van Zijl komen uit-sluitend aan Kantoor Mr. van Zijl toe.

6.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Kantoor Mr. van Zijl te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

6.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan hetgeen Kantoor Mr. van Zijl bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever verricht. Indien de opdrachtgever derden laat kennis nemen van de werkzaamheden die Kantoor Mr. van Zijl ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, is de opdrachtgever gehouden de derde op de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzen en te bewerkstelligen dat de derde de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 7:
Opslag van informatie


7.1 Kantoor Mr. van Zijl is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Deze bewaring geschiedt in digitale vorm.

7.2 Kantoor Mr. van Zijl is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8:
Klachten


8.1 Indien de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van Kantoor Mr. van Zijl, kan de opdrachtgever zijn bezwaren aan Kantoor Mr. van Zijl voorleggen. De opdrachtgever kan zich daarvoor wenden tot mr. J.P.M. van Zijl. Een dergelijke klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van Kantoor Mr. van Zijl.

8.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Kantoor Mr. van Zijl verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.3 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen drie maanden nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

8.4 De bepalingen van artikel 8.2 en 8.3 gelden niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 9:
Geschillen


9.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Kantoor Mr. van Zijl, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht door de te
Tilburg bevoegde burgerlijke rechter, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter op grond van artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

9.2 Op de overeenkomst tussen Kantoor Mr. van Zijl en zijn opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10:
Wijzigingen


10.1 Kantoor Mr. van Zijl is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

10.2 Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Kantoor Mr. van Zijl de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, alsmede de opdrachtgever van de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Kantoor Mr. van Zijl schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.